สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

          ป่าชายเลน (Mangrove forest) เป็นระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ หลายชนิดดำรงชีวิตร่วมกันกับสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น มักพบป่าชายเลนปรากฎอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำหรืออ่าว พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลน คือป่าโกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ป่าโกงกาง

          ป่าชายเลนในบริเวณสวนประวัติศาสตร์ฯ คือสังคมพืชและสัตว์ที่เกิดอยู่ริมคลองวง  ซึ่งเป็นคลองที่ไหลลงทะเลสาบสงขลา และได้รับอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงจากทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับทะเลน้ำเค็ม ทำให้คลองวงในบริเวณนี้มีสภาพน้ำกร่อย จึงเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ อีกทั้งในป่าชายเลนยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมถึงสัตว์อื่นๆ อีกนานับชนิด

ความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน

ด้านสิ่งแวดล้อม

          - เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน แหล่งที่อยู่อาศัย การสืบพันธุ์ วางไข่และหลบภัยของสัตว์้น้ำ สัตว์บก

          - เป็นแหล่งธาตุอาหารของพืช สัตว์ และอินทรียวัตถุที่มีความสำัคัญ

          - เป็นแหล่งเก็บกักตะกอนและกลั่นกรองความสกปรกที่มาจากพื้นที่บกและถูกพัดมาจากน้ำทะเล

          - ช่วยลดความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการธรรมชาติ

          - ช่วยป้องกันการทำลายของชายฝั่งและช่วยให้เกิดแผ่นดินงอกขึ้น

 

ด้านสังคมและการศึกษา

          - ช่วยค้ำจุนวิถีชีวิตตามธรรมชาติของสังคมชนบทไทย ที่พึ่งพาป่าชายเลน เช่น การทำประมงพื้นบ้าน

          - เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งได้รับประโยชน์จากการจับสัตว์น้ำเป็นอาหาร

          - เป็นแหล่งสมุนไพรและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

          - เป็นแหล่งค้นคว้าและให้ความรู้เรื่องพืช สัตว์ มนุษย์ นิเวศวิทยา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

ด้านเศรษฐกิจ

          - ให้ผลผลิตทางด้านประมง ได้แก่ สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น กุ้งแชบ๊วย  กุ้งกุลาดำ  ปลากะพง  ปลากระบอก ปูดำ ปูทะเล หอยแคลง หอยนางรม

          - เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เช่น การเลี้ยงหอยแคลง  การเลี้ยงหอยแมลงภู่ หอยนางรม การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ  ปลากะพง  ปลาเก๋า

          - สร้างรายได้จากการเผาถ่านและการเก็บของป่า เช่น ลูกจาก ใบจาก

          - ลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันชายฝั่งมิให้พังทลายและถูกกัดเซาะโดยรากไม้ป่าชายเลน

          - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุัรักษ์

...............................................................................................................