สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน ๗๑ คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมและเข้าใช้บริการ ห้องบำรุงความรู้ ห้องสม
• ต้อนรับและอำนวยความสะดวก กนกวรรณ ปะระวรรณ บรรณารักษ์ห้องบำรุงความรู้

 

(ข่าวจาก facebook)