สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats
ที่มาของรัฐบุรุษ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชโองการ เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๒๕๓๑ โปรดเกล้าฯ ยกย่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็น รัฐบุรุษ ด้วยเป็นผู้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งสำคัญต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ และความเป็นอยู่ของชาวชนบท #เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีต้นแบบปูชนียบุคคลที่สำคัญระดับประเทศ #เอกบุรุษแห่งเมืองสงขลา #รัฐบุรุษของแผ่นดินไทย #เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

 

(ข่าวจาก facebook)