สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

คณะกรรมการมูลนิธิสวนประวัติสวนประวัติศาสตร์ 

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  

--------------------------------------

๑. นายบัญญัติ                                จันทน์เสนะ                   ประธานที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิฯ

๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ            เครืองาม                     ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

๓. นายกระจ่าง                               จารุพฤกษ์พันธ์              รองประธานกรรมการ/เหรัญญิกมูลนิธิฯ

๔. พลโท พิศณุ                              พุทธวงศ์                      กรรมการ/ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ

๕. นายธีรพจน์                                      จรูญศรี                        กรรมการ/เลขาธิการมูลนิธิฯ

๖. นายอมรเศรษฐ์                                 สุวรรณมาศ                  กรรมการมูลนิธิฯ

๗. นายนฤทธิ์                                       ณ พัทลุง                    กรรมการมูลนิธิฯ

๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์        อุวรรณโณ                  กรรมการมูลนิธิฯ

๙. นายกฤษฎา                                     บุญราช                       กรรมการมูลนิธิฯ

๑๐. พลเรือเอกพะจุณณ์                         ตามประทีป                   กรรมการมูลนิธิฯ

๑๑. นายศักดิ์ชัย                                   ธนบุญชัย                     กรรมการมูลนิธิฯ

๑๒. นายวิทยา                                     พานิชพงศ์                  กรรมการมูลนิธิฯ

๑๓. นายพรสรรค์                                สันติวรคุณ                    กรรมการมูลนิธิฯ

๑๔. พลโทสุริยะ                                  สมิทธิ                         กรรมการมูลนิธิฯ

๑๕. นายสมศักย์                                 ภูรีศรีศักดิ์                   กรรมการมูลนิธิฯ

 

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

หน้า 1 1