สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

 

     ในปี พ.ศ.๒๔๙๗ นอกจากพันตรี เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับพระราชทานยศ “พันโท” แล้ว ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ปีเดียวกัน ยังได้รับคำสั่งกองทัพบกแต่งตั้งให้เป็น ผู้บังคับกองพันที่ ๕ กรมทหารม้าที่ ๒ และรักษาราชการอาจารย์แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ กองพลน้อยทหารม้าอีกตำแหน่งหนึ่งนับเป็นประสบการณ์อย่างครบถ้วนในฐานะนาย ทหารเหล่าทหารม้า และเป็นอีกช่วงเวลาประทับใจในชีวิตราชการทหารของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๒ พันตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กองพันทหารม้าที่๔ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พันตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรองผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๔  (ต่อมาแปรสภาพเป็นกองพันทหารม้าที่ ๗)  ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๓ พันตรี เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง พ.ศ.๒๔๙๕ – ๒๔๙๖ พันตรี เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับคัดเลือกจากกองทัพบกให้ไปศึกษาที่โรงเรียนยานเกราะของกองทัพบก สหรัฐอเมริกา ณ ฟอร์ทนอกซ์ มลรัฐเคนตั๊กกี้ ๒๔ เมษายน ๒๔๙๖ พันตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นอาจารย์แผนกวิชายุทธการวิธี กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ กองพลร้อยทหารม้า (กรงุเทพฯ) ๓๐ มกราคม ๒๔๙๙ พันโท เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บังคับกองพันที่ ๕ กรมทหารม้าที่ ๒ และรักษาราชการอาจารย์ แผนกวิชาทหาร กองการศึกษา โรงเรียนยานเกราะ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๑ พันเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้ายานเกราะ ศูนย์การทหารม้า ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๑  พันเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๖ พันเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖ พันเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี ๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรี

 

     “หยิ่งในเกียรติ และผยองในเหล่า” เป็นวาทะที่พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า สอนผู้ใต้บังคังบัญชา ให้ภาคภูมิใจในการเป็นทหารม้า ให้สำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทหารที่สร้างเกียรติประวัติคู่ประเทศมา ยาวนาน ที่สำคัญ พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก้ผู้บังคับบัญชา ทั้งในเรื่องการทำงานและการวางตน จนเป็นที่เลื่องลือและจดจำกันได้แม่น อาทิ การเอาใจใส่การทำงานอย่างจริงจัง ไม่เบียดบังเวลาทำงานไปทำกิจธุระส่วนตัว มีความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น พลตรี เปรม ยังให้ความใกล้ชิดผู้ใต้บังคับบัญชา รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว สมกับสรรพนาม “พ่อ” หรือ “ป๋า” ซึ่งเป็นคำตามประเพณีของเหล่าทหารม้าที่ใช้เรียก หัวหน้าเหล่า หรือ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

 

     ลักษณะประจำตัวของ “ป๋าเปรม” อีกประการหนึ่งที่ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชม คือ บุคลิกภาพอันสง่างามอย่างสุภาพบุรุษ และมีรสนิยมภูมิฐาน ประณีต แต่ขณะเดียวกันก็สมถะและเรียบง่าย นอกจากการพัฒนา “คน” แล้ว พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน อาทิ ให้ดัดแปลงรถสายพานลำเลียงพล หรือ เอพีซ๊. จนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อเหล่าทหารม้าและหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพบก อีกทั้งริเริ่มโครงการ “การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (ทหารม้า) ปฏิบัติการอิสระ” มีการปรับปรุงทั้งเครื่องช่วยฝึกและการวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในทันที เมื่อกองทัพต้องการใช้งาน ส่วนด้านการศึกษา ให้ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณ์ ด้านความเป็นอยู่ของกำลังพล ได้จัดสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์การทหารขึ้นใหม่ แทนอาคารเดิมซึ่งใช้งานมากว่า ๔๐ ปี รวมทั้งให้ซ่อมแซมอาคารที่พัก กับจัดสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในหน่วยงานให้มีใช้อย่างเพียงพอ กล่าวได้ว่า ช่วงเวลาที่พลตรี เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้บัญชการทหารม้า ทั้งบุคลากรและหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด สมศักดิ์ศรีกับคำที่ว่า “หยิ่งในเกียรติ และผยองในเหล่า” และท่านยังเป็นแบบอย่างให้ทหารม้ารุ่นหลังเจริญรอยตามอย่างภาคภูมิใจ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20