สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

     ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กองทัพภาคที่ ๒ กองพลทหารราบที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล ได้ร่วมกันพัฒนาฐานปฏิบัติการวรพัฒน์ให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาติ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ สถานที่แห่งนี้ว่า “อุทยานสมเด็จย่า” พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอุทยานสมเด็จย่าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม๒๕๔๓

 

     ในต้นปี ๒๕๓๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ ได้ทอดพระเนตรดอยตุง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สภาพป่าถูกทำลายอย่างรุนแรงมาก จึงมีพระราชกระแสปรารภที่จะแก้ไขสภาพพื้นที่ป่าดอยตุงโดยการปลูกป่า พร้อมทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะร่วมงานด้วยพระองค์เอง

 

 

     พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้รับสนองพระกรุณาธิคุณในทันทีด้วยการจัดทำโครงการ พัฒนาดอยตุง ให้บรรลุผลสำเร็จภายในปี ๒๕๓๓ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายสมเด็จพระบรมราชชนนี ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา โดยได้มอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก เป็นหน่วยกลางประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๖ กระทรวงหลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มหาดไทย, คมนาคม, อุตสาหกรรม, สาธารณสุข และศึกษาธิการ จัดทำแผนและโครงการเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี พร้อมทั้งมอบหมายให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี เป็นหน่วยงานประสานกับองค์กรภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมพัฒนาดอยตุง เมื่อโครงการ เริ่มขึ้น คณะทำงานต่างเห็นพ้องกันว่าสมควรจะจัดสร้างที่ประทับบนดอยตุง เพื่อจะได้ประทับพักผ่อนแทนการเสด็จแปรพระราชฐานไปยังต่างประเทศ และจะได้ทรงงานดูแลสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณนั้น จึงได้ร่วมกันสำรวจและเตีรยมการเลือกพื้นที่ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะสร้างพระ ตำหนักแห่งใหม่ ทรงพอพระทัยมาก และพระราชทานพระราชวินิจฉัยแก่สถาปนิกในเรื่องรูปแบบของพระตำหนัก อีกทั้งโปรดให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้าง

 

     ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งกระทำตามแบบแผนวัฒนธรรมล้านนาอย่างสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ประมาณ ๘๐% ก็ได้จัดถวายเป็นที่ประทับเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เพื่อให้สมเด็จพระบรมรราชชนนีได้ประทับทรงงานตามพระทัยที่ได้ตั้งพระราช ประสงค์ไว้ ทรงเรียกพระตำหนักนี้ว่า “บ้านที่ดอยตุง”

 

     โครงการพัฒนาดอยตุงทำให้ยอดดอยตุงที่เคยโล้นเตียนด้วยการถางป่า ทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่น ได้กลับกลายมาเป็นดอยที่เต็มไปด้วยป่าไม้ตามเดิม ชาวไทยภูเขาได้รับการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ กาแฟพันธ์อาราบิกา ไม้ดอก เห็ดหลินจือ สตรอเบอรรี่ แทนการปลูกฝิ่น นอกจากนั้น มีการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  โครงการพัฒนาดอยตุง จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยขจัดปัญหา และสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20