สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

ชีวิตในวัยเด็ก

     ความรักและความหวังดี  กอรปกับการปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างอันดีงามของบิดาและมารดาเป็นวิถีอันประเสริฐสุดที่หล่อหลอมให้ลูกมีจิตสำนึกใฝ่ดี และสิ่งนั้นคือ ก้าวแรกที่มั่นคงของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานนามสกุล  “ ติณสูลานนท์ ”  ให้รองอำมาตย์โท ขุนวินิจ  ทัณฑกรรม (บึ้ง) พธำมะรงค์  จังหวัดสงขลา  ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) ถือศักดินา ๖๐๐ ไร่

 

    พระมหาเวก ทยฺยสุวณฺโณ  วัดชนะสงคราม ได้อธิบายความหมายของนามสกุลว่า ‘ ติณสูล ’  แปลว่า  ของมีคม  เช่น  หลาว  หอก   ดาบ  ‘ นนท์ ’ แปลว่า  ความเบิกบาน  ความยินดี

 

      “ ติณสูลานนท์ ”  แปลว่า  ความยินดีในของมีคม  อันเป็นเครื่องมือสำหรับพธำมะรงค์ (พัศดี)  ในการป้องกันปราบปรามมิให้นักโทษก่อความวุ่นวาย  ซึ่งอาจจะหมายถึง  ความยินดีในการปฎิบัติหน้าที่พธำมะรงค์  หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง  ติณสูลานนท์)  ต้นตระกูลติณสูลานนท์ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานในมงคลเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ เมื่อ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

 

     เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๙  อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครั้งนั้น เจ้าพระยายมราช (ปั้น  สุขุม)  สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช (ครอบคลุมพื้นที่เมืองสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระ แงะ รามัณห์  สายบุรี และหนองจิก)  ได้จัดงานมงคลเฉลิมฉลองพร้อมทั้งปรึกษากับพระยาวิเชียรคีรี (ชม ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ดำริจะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองสงขลา โดยใช้เงินส่วนหนึ่งจากการเรี่ยไรจัดสร้าง ในการนี้ ได้พร้อมใจกันขนานนามโรงเรียนว่า“มหาวชิราวุธ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

    ล่วงมาถึง พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชมณฑลปักษ์ใต้  ได้นำความกราบบังคมทูลเรื่องการใช้พระบรมนามาภิไธยของพระองค์ท่านเป็นนามโรงเรียนโดยยังมิได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ครั้นความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามโรงเรียนนี้ว่า “มหาวชิราวุธ” ต่อไปตามเดิม ในโอกาสนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงเรียนด้วยพระองค์เอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างเหลือล้น  และเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่เหล่าคณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20