สถิติผู้เข้าชมเว็บตั้ง 23 พฤศจิกายน  2553
real time web stats

ประติมากรรม "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

ความหมาย : ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีปณิธานที่มั่นคงว่า  "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ซึ่งหมายความว่า แผ่นดินนี้มีคุณูปการแก่ผู้อยู่อาศัยมากมาย ดังนั้น ทุกคนที่เกิดมาบนแผ่นดินนี้  ต้องทำความดีและสร้างคุณประโยชน์  เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่แผ่นดินที่เราอาศัยอยู่  ความดีและคุณประโยชน์ดังกล่าว  เปรียบเสมือนหยดน้ำที่สร้างความชุ่มชื้น  ปิติยินดีให้กับทุกคนในแผ่นดิน  ประติมากรรมจึงมีสัญลักษณ์ของรูปหยดน้ำและรูปดอกบัวประสานกันอยู่ในรูปทรงประธานติดตั้งอยู่บนฐานเพชรที่ส่งเสริมให้ดอกบัวตูมแรกแย้มบานต่อไป และประกอบข้อความว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" พร้อมกับลายมือชื่อของ ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อยู่ในส่วนกลางของรูปหยดน้ำ

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี : ออกแบบ

 

 

 

 

 

ประติมากรรม "หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่่อสัตย์และจงรักภักดีลงสู่แผ่นดิน"

ความหมาย :  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อพระบรมราชวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้ เปรียบเสมือนเป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดีลงสู่แผ่นดิน แล้วหยั่งราก แตกหน่อ กิ่งใบ งอกงาม เจริญเติบโตอย่างมั่นคงอยู่บนแผ่นดิน และอยู่ในจิตใจที่งดงามของผู้คนตลอดไป

ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี : ออกแบบ